Algemene voorwaarden Testgroep BV

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes voor diensten en producten en abonnementen van Testgroep BV, gevestigd te Amsterdam, KvK Utrecht:  34271193, VAT nr.: 817836809B01 met zakelijke klanten.

Tarieven

Tarieven zijn exclusief BTW. De betalingstermijn bedraagt 21 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn kan rente in rekening gebracht worden. Bij te late betaling behouden wij het recht de dienst stop te zetten, zonder recht op restitutie.

Testgroep BV behoudt zich het recht voor tussentijds tarieven van testen en abonnementen aan te passen. Deze tariefwijzigingen zullen minimaal één maand tevoren gemeld worden.

Te late betaling van facturen kan leiden tot het stopzetten van online accounts , zonder dat betalingsverplichting opgeschort wordt.

Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door aanmelding via één van onze websites waar deze voorwaarden in te zien zijn of door ondertekening van een offerte.

Beide partijen kunnen op elk willekeurig tijdstip de overeenkomst beëindigen om welke reden dan ook. Hierbij dient de aanvankelijke contracttermijn en de overeengekomen opzegtermijn in acht genomen te worden. Er zullen geen terugbetalingen gedaan worden.

U mag geen voordelen of verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien op enigerlei wijze overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Testgroep BV.

Als deze overeenkomst beëindigd wordt conform de voorwaarden, kan noch Testgroep BV noch uzelf aansprakelijk gesteld worden voor schade of verlies bij de andere partij.

Testgroep BV houdt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een verzoek tot een overeenkomst te weigeren.

De standaard bewerkersovereenkomst is onderdeel van de algemene voorwaarden, en is als bijlage opgenomen.

Intellectueel eigendom

U erkent en neemt er zonder voorwaarden kennis van dat diensten, inhoud, broncode en informatie op de website beschermd zijn door Testgroep BV’s copyrights, handelsmerken, dienstenmerken of andere eigendomsrechten en wetten. Noch de overeenkomst noch het gebruik van producten van Testgroep BV geven u enig recht op copyright of handelsmerk, of tast op enigerlei wijze het exclusieve eigendomsrecht van Testgroep BV van het copyright en handelsmerk aan. U stemt ermee in op geen enkele wijze iets van de inhoud van de website te veranderen, te kopiëren, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen of opnieuw te ontwerpen. Dit geldt eveneens voor de testen, de code en de software.

Intellectueel eigendom uw database en content

U heeft het eigendom van uw eigen database, voor alle applicaties. Dit betekent dat u kunt verzoeken om een export van uw gegevens, waaronder gebruikersgegevens, data en resultaten van testen. Er kunnen wel kosten verbonden zijn voor het aanleveren van deze gegevens, voor data export, afhankelijk van de aard en omvang van de data.

Bureauservice

Dienst
Een Bedrijf kan bij Testgroep BV losse producten bestellen die op de website van Testgroep BV worden aangeduid als "Bureauservice" en die bepaalde tests, administratie- en projectmanagementdiensten omvatten.

2 Geen restitutie
(a) Orders voor de volgende “Bureauservice” kunnen niet worden ingetrokken en de gerelateerde vergoedingen worden niet terugbetaald:
1) persoonlijkheidstesten, capaciteitentesten, online sales assessments, 360 graden feedback en loopbaantesten.
Testgroep BV zal hiervoor de in de prijslijst of overeenkomst opgenomen bedragen in rekening brengen.
(b)Er is een beperkte mogelijkheid om tests over te dragen die niet voor restitutie in aanmerking komen:
(c) Indien hierboven onder (1) genoemde tests niet gebruikt zijn, kan een client verzoeken dat een vervangende kandidaat de betreffende test aflegt.
 

Garantie van zakelijke gebruikers

Als u de website als professional gebruikt en het product gebruikt om anderen te adviseren, dan garandeert u dat:

U zult handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale beroepsstandaarden en professionele ethiek.

U zult handelen en gebruik maken van het product in overeenstemming met de nationale of internationale wet- en regelgeving, instructies en richtlijnen en alle andere toepasselijke overheids- of semi-overheidsregels.

Voor bepaalde diensten of producten kan Testgroep BV uw betrouwbaarheid en kennis als professional testen voordat u toegang tot deze service of producten krijgt. Testgroep BV behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden u toegang te weigeren.

Privacy en informatiebeveiliging

De bescherming van uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Bij het omgaan met uw informatie hanteren wij de volgende spelregels:

 • Wij geven geen persoonlijke informatie door aan derden.
 • Alle informatie wordt bewaard en bewerkt in een veilige omgeving.
 • Bij het verlopen van uw account wordt alle persoonsgebonden informatie verwijderd uit onze database.
 • Uw testresultaten en andere persoonlijke informatie wordt slechts geanonimiseerd voor statistische analyses gebruikt.
 • Na twee jaar worden rapporten automatisch verwijderd. Een kortere periode is mogelijk indien u dit wenselijk acht.

Testgroep BV houdt zich het recht voor om de informatie van professionals en hun cliënten geanonimiseerd en volledig te gebruiken voor verdere ontwikkeling van de testen en haar diensten. Dit geldt voor – maar is niet beperkt tot – onderzoek, bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van normgroepen en de uitvoering van statistische analyses.

Publiciteit
Testgroep BV verzoeken om de naam en logo van een client - online  - toe te voegen aan Testgroep BV's klantenlijst en deze gegevens ook te gebruiken in andere marketingmaterialen; (a) en (b) medewerking van een client aan de gezamenlijke ontwikkeling van een casestudy die het gebruik door client van producten beschrijft, en/of aan andere gezamenlijke pers- en/of marketingboodschappen.

Geheimhouding
Partijen zullen de overeenkomst, de inhoud daarvan, de daaraan gerelateerde zaken en de informatie die mondeling of schriftelijk, in materiële of immateriële vorm, op basis van de overeenkomst wordt uitgewisseld geheim houden. Indien er een wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst bestaat tussen partijen, is dit artikel alleen van toepassing voor zover dit verder gaat dan de betreffende geheimhoudingsovereenkomst. De ontvangende partij zal tenminste een gelijke mate van beveiliging en zorg in acht nemen, als die hij toepast op zijn eigen vertrouwelijke informatie. Elke partij garandeert dat de te nemen maatregelen passende bescherming bieden tegen ongeoorloofd(e) openbaarmaking, kopiëring of gebruik..

Aansprakelijkheid
Voor de beschikbaarheid en toegang tot de online diensten van Testgroep BV is Testgroep BV afhankelijk van derden, zoals internet service providers. Mede gelet op het voorgaande geldt, dat Testgroep BV niet aansprakelijk is jegens cliënten voor enige schade die direct of indirect voortvloeit uit:
(a) een gebrekkige prestatie door de internet service provider van Testgroep BV; of
(b) een gebrek in de apparatuur van een clients, van een kandidaat, of van derden; of
(c) redenen die verband houden met Testgroep BV's uitvoering van systeemupgrades of -onderhoud; of
(d) een inbreuk op de beveiliging van het Testgroep BV systeem; of
(e) de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot online diensten van Testgroep BV uitsluitend als gevolg van de software van Testgroep BV.

Systeemeisen

De actuele systeemeisen zijn hier na te lezen:

 • Recente versie van Internet Explorer, Chrome, Firefox of Safari .
 • Een voldoende snelle internetverbinding. Als richtlijn minimaal 2 Mbps voor normaal gebruik en 4 Mbps voor webcam testen.
 • Minimaal 512 MB aan RAM-geheugen en voldoende vrije schijfruimte.
 • Schermresolutie minimaal 1024×768 pixels

Deze overeenkomst zal geleid en uitgelegd worden in overeenstemming met de Nederlandse wet. De Arrondissementsbank Utrecht (Nederland) heeft exclusieve jurisdictie inzake vorderingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Bewerkersovereenkomst

Deze bewerkersovereenkomst is een bijlage bij “Algemene Voorwaarden Testgroep BV” (hierna: de Hoofdovereenkomst) tussen de opdrachtgever (hierna: Verantwoordelijke) en Testgroep BV (hierna: Bewerker).

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1 Bewerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Bewerkersovereenkomst in opdracht van Verantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Hoofdovereenkomst en wel voor het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verantwoordelijke, en bijbehorende online diensten, beheer van de klantenadministratie van Verantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

1.2 Bewerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. Verantwoordelijke zal Bewerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bewerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.3 De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

Artikel 2. Verplichtingen Bewerker

2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Bewerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2 Bewerker zal Verantwoordelijke op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst.

2.3 De verplichtingen van de Bewerker die uit deze Bewerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Bewerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1 Bewerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie.

3.2 Bewerker zal Verantwoordelijke melden om welk land of welke landen het gaat.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1 De toegestane verwerkingen worden langs volledig geautomatiseerde weg onder controle van Bewerker uitgevoerd.

4.2 Bewerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Bewerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verantwoordelijke aan Bewerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Bewerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

4.3 Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

5. Beveiliging

5.1 Bewerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Bewerker heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • Logische toegangscontrole, gebruik makend van: login ID’s en wachtwoorden
 • Automatische logging van alle handelingen rond de persoonsgegevens
 • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging
 • Beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie
 • Doelgebonden toegangsbeperkingen.

5.2 Bewerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Bewerkersovereenkomst ontbreekt, zal Bewerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

5.3 Verantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Bewerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 6. Meldplicht

6.1 Verantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Bewerker de Verantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.

6.2 Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft.

6.3 De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:

 • Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek
 • Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is
 • Wat de (voorgestelde) oplossing is.

Artikel 7. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

7.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, zoals bedoeld in artikel 35 Wbp, of verbetering, aanvulling, wijziging of afscherming, zoals bedoeld in artikel 36 Wbp, richt aan Bewerker, zal Bewerker het verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke, en zal Verantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Bewerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

8.1 Op alle persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bewerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Bewerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

8.2 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Bewerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 9. Audit

9.1 Verantwoordelijke heeft niet het recht om audits uit te voeren.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de normale wettelijke regeling geldt.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 Deze Bewerkersovereenkomst komt tot stand door ondertekening van Partijen en op de datum van de laatste ondertekening.

11.2 Deze Bewerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

11.3 Zodra de Bewerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Bewerker alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.

11.4 Deze bewerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze als de Hoofdovereenkomst.